Algemene voorwaarden

Algemene verkoops-en betalingsvoorwaarden

TENZIJ FORMELE SCHRIFTELIJKE AFWIJKINGEN in de verkoopovereenkomst zelf, en in de mate, gelden strikt navolgende verkoops- en betalingsvoorwaarden.

1. VERKOOPAANBIEDINGEN zijn vrijblijvend en alleen bij schriftelijke bevestiging, ondertekend door een bestuurder, zijn zij geldend voor onderhavige algemene voorwaarden, onder afwijkingen in de bevestiging voorzien. Hetzelfde geldt voor bestellingen aan onze vertegenwoordigers.

2. Ingeval er zich in de toestand van de koper een wijziging voordoet zoals onbekwaamheid, faling, vraag tot concordaat, protest van een acceptwissel, ook al is deze door een derde getrokken, of overlijden, hebben wij het recht de bestelling(en) te schorsen of te annuleren, indien binnen vijftien dagen na aanzoek geen voldoende waarborgen worden gegeven voor betaling van alle openstaande bedragen, wissels inclusief, en het bedrag van de bestelling(en). Hetzelfde geldt bij ernstige vertraging in de betaling van het verschuldigde betreffende andere contracten.

3. BETALINGSVOORWAARDEN: Contant bij vertrek uit onze werkhuizen. Indien er geen betaling werd geëist, is de factuur betaalbaar binnen dertig dagen te Handzame. Op het niet-betaalde bedrag op de vervaldag, is van dan af 12% intrest per jaar verschuldigd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Deze intrest blijft verschuldigd zelfs indien er rekeninguittreksels werden gestuurd die er geen melding van maken.
Bovendien zijn wij bij niet-betaling op vervaldag, zonder gegronde redenen wat de overeenkomst betreft, gerechtigd een schadevergoeding te eisen die conventioneel bepaald is op 10% van de hoofdsom met een minimum van 49,58 EUR en een maximum van 1859,20 EUR per factuur. Deze clausule, geldt ook wanneer wissels werden getrokken. Een eventuele uitgifte van wissels op de koper geldt slechts als een afwijking voor vervaldag tot beloop van de hoofdsom per wissel, ze schept ook geen schuldvernieuwing, noch afwijking van de plaats van betaling. Aanvaarding van een wisselbrief wordt niet aanzien als een betaling, zolang zij niet werd voldaan op de vervaldag. In de gevallen als vermeld onder voorgaand punt – met uitzondering van het geval van overlijden – zijn onmiddellijk alle nog verschuldigde sommen in verband met deze verkoop en al of niet vertegenwoordigd door wissel, onmiddellijk opeisbaar. Verdisconteringskosten zijn steeds ten laste van de koper.

4. Bij gerechtelijke inning of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen (Veurne) bevoegd voor de commerciële relaties met Braem NV en TSE Truck Service Europe NV, zelfs indien wissels werden getrokken.  Enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen (Brugge) is bevoegd voor de commerciële relaties met MAN West-Vlaanderen NV en MAN Brugge NV, zelfs indien wissels werden getrokken.  Alleen het Belgisch recht is van toepassing.  Echter, bij betwistingen of geschillen voortspruitend uit een commerciële relatie tussen één van onze vennootschappen, i.c. Braem NV, TSE Truck Service Europe NV, MAN West-Vlaanderen NV en MAN Brugge NV, en een Franse klant, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Rijsel bevoegd, desondanks eender welke bevoegdheidsclausule.

5. Leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven.  Bij niet-tijdige levering moet de koper ons in gebreke stellen en ons een redelijke termijn tot levering laten.  Er kan geen schadevergoeding wegens laattijdige levering worden gevorderd.  In geval van vermindering of volledige stopzetting van de productie, veroorzaakt door een geval van overmacht, behoudt de vennootschap zich het recht voor de uitvoering van afgesloten overeenkomsten te vertragen of te schorsen en zal zij geen aansprakelijkheid dragen wegens vertraging van de leveringen.  Worden beschouwd als gevallen van overmacht, elke stopzetting of vermindering van de productie wegens staking, defect aan machines, instorting, overstroming, besmettelijke ziekte, tekort aan transportmateriaal, lock-out, staking van schippers, oorlogsgebeuren en alle exploitatieongevallen.  Deze opsomming is niet beperkend.

6. De koopwaren zijn beschouwd als geleverd en aanvaard door de koper op het ogenblik van vertrek uit onze werkhuizen.  Zij reizen uitsluitend op risico van de koper, zelfs bij franco-verkoop, behalve zijn verhaal op eventuele derde vervoerder.  De koper heeft het recht aanwezig te zijn bij het vertrek in onze werkhuizen mits tijdige voorafgaande verwittiging.  Over zichtbare gebreken kan na het vertrek in onze werkhuizen niet meer gereclameerd worden.  Zelfs moesten afwijkende bepalingen tot gevolg hebben dat er eerst juridische levering bij bestelling ten huize is, dan moeten zichtbare gebreken mee gedeeld worden binnen vijf werkdagen. De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken, defecten, zichtbare of verborgen gebreken die de professionele koper na verkoop kan ontdekken.  De koper kan in geen geval een herziening van de prijs, de verkoopbeslissing of schadevergoeding vragen. Alleen kwade trouw of fraude kan de verkoop in twijfel trekken. Ingeval waarborg wordt gegeven, strekt deze zich alleen uit tot vervanging van defecte stukken qua constructie en dusdanig door onze firma erkend.  Werkuren en andere kosten blijven ten laste van de koper, die ook geen enkele andere schadevergoeding kan eisen.  De waarborg beperkt zich tot de schriftelijke overeengekomen periode voor zover geen onverantwoord gebruik en/of geen herstellingen door derden of koper werden aangebracht.  Wanneer waarborg gegeven werd, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen die schade veroorzaken aan personen of zaken ingevolge het defect dat onder die waarborg valt.  Indien geen andere overeenkomst, wordt voor herstellingen aan gebruikt materiaal in geen enkel opzicht waarborg verstrekt.

7. De vervoerders of mecaniciens ten dienste van de klanten gesteld, hetzij voor lesgeving, hetzij voor het op punt stellen of herstellen van hun voertuigen buiten onze werkhuizen, worden aanzien als zelf aangesteld door de klanten dewelke geheel en al verantwoordelijk zijn voor de gebeurlijke ongevallen en voor  schade veroorzaakt, hetzij aan derden of voertuigen, hetzij aan reizigers of de vervoerder en/of mecanicien zelf tijdens het verloop van de lesgeving, herstelling of proefstelling.  De klanten mogen te dien einde eventuele gevaarlijke handelingen van de betrokken ten dienste gestelde vervoerders of mecaniciens verbieden.

8. Ingeval voertuigen door de klant aan ons worden toevertrouwd voor herstelling of onderhoud, beschikken wij over een retentierecht op deze voertuigen, dit tot betaling van alle aan de klant gericht herstellings- en onderhoudsfacturen die vervallen zijn of contant betaalbaar zijn.  De klant aanvaardt dat dit retentierecht zich eveneens uitstrekt tot de facturen die betrekking hebben op andere voertuigen dan diegene waarop het retentierecht wordt uitgeoefend.

9. Bij verkoop van het materiaal blijft dit tenzij andere overeenkomst, eigendom van de verkoper tot volledige afbetaling.  Na aanmaning per aangetekend schrijven voor betaling, kan de verkoper bij geen gevolg binnen 10 dagen van verzending van het schrijven, het materiaal terug in bezit nemen.  Bij verkoop op afbetaling gelden bij voorrang de voorwaarden van de financieringsovereenkomst.  Het is de koper uitdrukkelijk verboden de gekochte zaak te verpanden of er anders over te beschikken voor de volledige afbetaling.  Alle aansprakelijkheid van het goed blijft ten laste van de bewaarder (koper).

10. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven worden kenbaar gemaakt.

11. Wanneer de koper nalaat het gekochte materiaal af te halen, zal de verkoper een aangetekende ingebrekestelling sturen, waarbij deze een termijn van 8 dagen gelaten wordt om hieraan te voldoen.  Bij geen gevolg heeft de verkoper de keuze ofwel de uitvoering te vorderen ofwel de verkoopverbintenis als verbroken te beschouwen ten laste van de koper en een schadevergoeding te vorderen, conventioneel bepaald op 25% van de verkoopprijs (art. 1152 B.W.).  Ingeval de koper wel tot aflevering bereid is, maar niet de overeengekomen betaling kan doen, loopt de intrest onmiddellijk en kan de invordering geëist worden; de koopwaar blijft als waarborg.

12. Indien bij de overeenkomst een overname voorzien werd van een alsdan nog in gebruik zijnde tweedehandsvoertuig, dan moet dit ook door de koper bij de aflevering van het gekochte, afgeleverd worden in normale staat van gebruik.  Is dit niet het geval, dan mag de overname geweigerd worden en deze weigering heeft geen invloed op het verloop van het verkochte materiaal.

13. De eigendomsoverdracht geschiedt slechts na volledige betaling, met inbegrip van de eventuele kosten van vervoer en verpakking, verzendingskosten en intresten ad 12% per jaar wegens het verstrekken van betalingsuitstel.  Het is de koper dan ook uitdrukkelijk verboden de geleverde goederen te verkopen, verhuren, verpanden of met enig zakelijk of persoonlijk recht te bezwaren, zolang hij geen definitief eigenaar ervan is geworden.  De koper blijft aansprakelijk voor alle risico’s verbonden aan de geleverde goederen, en dit tot op het ogenblik van volledige betaling, dan wel tot de geleverde goederen opnieuw in ons bezit komen.  Indien de koper meer dan 1 maand in gebreke blijft, blijft de volledige koopsom te betalen, kunnen wij in het aangetekend schrijven waarbij de koper in gebreke wordt gesteld  om te betalen, opteren om de geleverde goederen terug te nemen waardoor de oorspronkelijke koopovereenkomst van rechtswege ontbonden is.  In dat geval zal naast een vergoeding ingevolge gebruiksderving , bij wijze van forfaitaire schadevergoeding 20% van de gefactureerde prijs verschuldigd zijn door de koper.

14. De koper erkent van alle voornoemde voorwaarden kennis genomen te hebben en deze uitdrukkelijk te aanvaarden zonder voorbehoud.